www.winjutsu.com: The Warrior Information Network

The Bujinkan Source!

Togakure Ryu Lineage

 1. Togakure (Nishina), Daisuke Oho circa 1161
 2. Minamoto no Kanesada, Shima Kosanta 1180
 3. Togakure, Goro 1200
 4. Togakure, Kosanta
 5. Koga, Kosanta
 6. Kaneko, Tomoharu
 7. Togakure, Ryuho
 8. Togakure, Gakuun
 9. Kido, Koseki
 10. Iga, Tenryu
 11. Ueno, Rihei
 12. Ueno, Senri
 13. Ueno, Manjiro
 14. Iizuka, Saburo
 15. Sawada, Goro
 16. Ozaru, Ippei
 17. Kimata, Hachiro
 18. Kataoka, Heizaemon
 19. Mori, Ugenta
 20. Toda, Gobei
 21. Kobe, Seiun
 22. Momochi, Kobei
 23. Tobari, Tenzen
 24. Toda, Nobutsuna Seiryu Kwanyei circa 1624 - 1644
 25. Toda, Nobuchika Fudo Manji circa 1658 - 1681
 26. Toda, Kangoro Nobuyasu Tenna circa 1681 - 1704
 27. Toda, Eisaburo Nobumasa Hoyei circa 1704 - 1711
 28. Toda, Shinbei Masachika Shotoku circa 1711 - 1736
 29. Toda, Shingoro Masayoshi Gembun circa 1736 - 1764
 30. Toda, Daigoro Chikahide Meiwa circa 1764 - 1804
 31. Toda, Daisaburo Chikashige Bunkwa circa 1804 - ?
 32. Toda, Shinryuken Masamitsu ? - 1909 (b.1824 - d.1909)
 33. Takamatsu, Toshitsugu Uoh 1907 - 1972 (b.1887 - d.1972)
 34. Hatsumi, Masaaki (Yoshiaki) 1968 - (b.1931)

 

2018 Warrior Information Network. All rights reserved.