www.winjutsu.com: The Warrior Information Network

The Bujinkan Source!

Tenchijin Ryaku No Maki
Heaven, Earth and Man Strategy Book

These techniques comprise the Kihon Kata of Bujinkan Budo Taijutsu. Kata are taken from all the nine schools to compile this book, and this forms the basis of instruction for all students. The Tenchijin Ryaku No Maki was formulated by Masaaki Hatsumi, 34th Soke of Togakure Ryu Ninjutsu and founder of the Bujinkan.

Ten Ryaku No Maki - "Heaven Strategy Book"

Bujin shoku to seikatsu
Junan Taiso to Kokyuho
    Ryutai Undo
    Kokyuho
    Shinkokyu San’aun
Taihenjutsu
    Kaiten
    Shiho Tenchi Tobi
    Zenpo Ukemi Gata to Ryusui
    Zenpo Ukemi
    Yoko Nagare
    Tare Nagare
    Koho Ukemi
Shinken Gata Taihenjutsu
Taihenjutsu Mutodori Gata
    Hira no Kamae
    Ichimonji no Kamae
    Jumonji no Kamae
Ukemi no jutsu to Ankoku toshijutsu
Kamae to sono kata
    Fudoza
    Ryuhyo
    Ryuhyo Fusetsu
    Shizen
    Hoi (Hoko)
    Doko
    Jumonji
    Hicho
    Ichimonji
    Ihen
    Hira
    Kosei
Shoten no jutsu
Uke Nagashi
    Jodan
    Gedan
Hiken Juroppo
    Shikakuken
    Shukiken
    Fudoken
    Kitenken
    Shishinken
    Shitanken
    Gyokakuken
    Sanshitanken
    Shishtanken
    Shuken
    Shanshitanken
    Shakoken
    Shitoken
    Shikanken
    Shikanken henka
    Koppoken
    Happaken
    Taiken
    Sokuyakuken
    Sokkiken
    Sokugyakuken
    Kiken
Sanshin no Kata
    Chi no Kata
    Sui no Kata
    Ka no Kata
    Fu no Kata
    Ku no Kata
Kihon Happo
    Koshi Dai - Ippo - Dai - Sanpo
        Ichimonji no Kata
        Hicho no Kata
        Jumonji no Kata
    Torite Gata Dai Ippo - Dai Goho
        Omote Gyaku Dori
        Ura Gyaku Dori
        Hon Gyaku Dori
        Musha Dori
        Ganseki Nage
Kyusho to Kiai
Koppojutsu Kinketsu Teisoku Kasho Meisho

Chi Ryaku No Maki - "Earth Strategy Book"

Keri
    Sokuyakuken
    Sokuyakuken Ten no Keri
    Sokugyakuken Ten no Keri
    Omote Sokugyakuken
    Omote Sokugyakuken Ten
    Sokuyaku Suiteiken
    Sokuyaku Tenken
    Sokuho Geri
    Naname Koho Tenchijin Geri
    Koken
    Koho Geri
    Kagi Koho Geri
Kumite
    Sokki Hentenken
Keri ni Taisuru Uke Kata
    Keri Kudaki
    Taihen
    Tsure Yuki
    Kyoto (Takagi Yoshin ryu)
    Ashi Dori
Keri no Tai Dori
Ken no Tsukai Kata, Inashi Gata
    Henkaken
    Itami Uchi
    Tsukami Dori
    Itami Osae / Itami Dori
    Kogeri Henka
    Ken Nagashi - Tedama Dori
Aite to Kumu Koko Kogamae
Tehodoki
    Ryote Hodoki
Oyo Goroshi - Ko Goroshi
Take Ori
    Omote Take Ori
    Ura Take Ori
Omote - Ura Oni Kudaki
Muso Dori
O gyaku to Henka
Shime Waza
    Gyaku Jime
    Hon Jime
    Mimi Jime
    Sankaku Jime
    Itami Jime
    Ryo Ude Jime
    Do Jime - Kubi Jime
    Katate Dori Kubi Jime
    Kubi Ura Jime
    Sei On Jime
    O gyaku Jime
Koroshi Jime
Jigoku, Gokuraku, Yume no Makura
    Ana Otoshi
Nage / Throws
    Harai - Koshi & Harai - Otoshi
    Gyaku Nage
    Taki Otoshi
    Gyaku Taki Otoshi
    Kubi Dori Taki Otoshi
    Osoto Nage to Hiki Otoshi
    Uchi Mata & Uchi Gake
    Hane Age
    Itami Ken Nage
    Kimon Nage
    Kiri Nage
    Amado Nage
 Nage ni Taisuku Waza
    Okyo
    Zu Dori
    Shomen Dori
    Atto
    Tohi
    Metsubushi
    Fuki
    Ransetsu to Soto
    Sutemi Nage - Tomoe Geri Kara Tawara Mawashi
    Kuki Nage

Jin Ryaku No Maki - "Man Strategy Book"

Kumi Uchi
Ashirau Ippo - Yonho
 Musan
 Rakurai
 Chikusei
 Fudo
 Koku
 Konpi
 Hito
 Kappi
 Gyaku Ryu
 Kata Maki
 Koyoku
 Renyo
 Shiho Dori
 Kasasagi
 Ko
 Gyakko
 Ko - Gyaku Otoshi
Josei Goshin jutsu
 Roto
 Hane Kujiki
 Ryoyoku
 Shinsen
Ichi Tai Tasu
Shinken Shiraha Dome to Shira Dori
Muto Dori Kata
 Sekiryoku
 Koryo
 Chingan
 Hisaku
 Fumo
 Bakko
 Muko Dori
 Shika Ashi
 Shuriki
 Akuken
 Gokuraku
 Fudo
 Shiraha Dome
 Shiraha Dori
Toteki jutsu
    Tsubute & Kurumi
    Ishi Nage
    Senban Nage
    Metsubushi
    Ita Shuriken (Hira Shuriken)
Kakushi Buki
    Shuko
    Tekko
    Ashiko
    Nekote, Tsunoybi
    Te no Naka
    Doku Kokeshi
Shiden Gokui

2018 Warrior Information Network. All rights reserved.